PRIVCACYVERKLARING STICHTING NAC MUSEUM

De Stichting NAC Museum (verder te noemen: NAC Museum), gevestigd aan de Stadionstraat 5, 4815 NC te Breda , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het NAC Museum heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens verwerken.


Indien u donateur of vrijwilliger wordt/bent van het NAC Museum, of om een andere reden persoonsgegevens aan het NAC Museum verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NAC Museum (KvK nr:
20098458), Stadionstraat 23, 4815 NC Breda, website: www.nacmuseum.nl
De functionaris donateur-/vrijwilligersbeheer is bereikbaar via info@nacmuseum.nl

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor- en achternaam, voorletters, adresgegevens, telefoonnummer(s), geboortedatum, geslacht, mailadres en bankrekeningnummer. Ook houden we het bedrag plus de betaaldatum van uw donatie bij. Bovenstaande gegevens worden alleen aan de bestuursleden beschikbaar gesteld.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over
  het donateurschap/vrijwilligerschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking
  van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de digitale
  en/of papieren nieuwsbrief en het kunnen afhandelen van uw betaling/donatie/aankoop. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via info@nacmuseum.nl;
 • uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen
  en informatie over diensten en activiteiten van het NAC Museum. Afmelding voor deze mailing
  is te allen tijde mogelijk via info@nacmuseum.nl;
 • uw naam en donateurnummer worden gebruikt voor het bedrukken van het donateurpasje wat
  u krijgt. Dit pasje wordt gemaakt door een derde partij, Groupcard BV (zie de tekst onder het
  kopje ‘Verstrekking aan derden’).

Website en nieuwsbrief

Op de website worden foto's en films van activiteiten geplaatst. De website maakt geen gebruik van cookies en wordt onderhouden door RB-Media te Breda.
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het programma Microsoft Word, mail merge.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. We hebben een verwerkersovereenkomst met de volgende partijen (verwerkers):

 • Groupcard BV: zij versturen de donateurspassen naar onze donateurs en sturen een aantal keer
  per jaar een mail naar onze donateurs waarin zij kortingen kunnen bedingen.
 • RB Media: zij onderhouden onze website.

In de verwerkersovereenkomsten maken wij met deze bedrijven hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het NAC Museum de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.


De persoonsgegevens van oud-donateurs worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van het oud-donateur of bij diens overlijden.

Cameratoezicht NAC Museum

In het NAC Museum hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van de camera’s is ter plaatse aangegeven met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om onze eigendommen en eigendommen van derden te bewaken, alsmede de bescherming van het gebouw te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van het NAC Museum tot beveiliging van eigendommen en personen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er
een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. De camerabeelden zouden mogelijk kunnen worden opgeslagen op
servers die zich buiten het NAC Museum bevinden. Indien dat het geval is, zal het NAC Museum er voor de doorgifte eerst op toezien dat de privacyrechten gewaarborgd blijven.

Toestemming van verwerken

Nieuwe donateurs die zich opgeven via de website stemmen in met de privacyverklaring. Overige aanmeldingen worden direct benaderd. Toestemming ten aanzien van iemand die nog geen 16 jaar oud is, wordt aan de ouder/voogd gevraagd. Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris van het NAC Museum en gaat bij voorkeur per e-mail: info@nacmuseum.nl

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle bestuursleden die namens het NAC Museum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Inzagerecht, vragen of klachten

Krachtens de AVG kan iedereen inzage vragen met betrekking tot zijn/haar eigen gegevens. De afhandeling van deze verzoeken is in handen van de secretaris van het NAC Museum en gaat met opgaaf van reden bij voorkeur per e-mail: info@nacmuseum.nl

Voor verdere vragen en/of klachten kunt u eveneens via bovenstaand mailadres contact opnemen met onze secretaris.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van het NAC Museum bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.